Reglement - de moriaan Alsemberg

De Moriaan
Alsemberg
Parochiezaal
Ga naar de inhoud
Huishoudelijk reglement ‘De Moriaan’
Witteweg 20 te 1652 Alsemberg

1. Er kan over de zaal beschikt worden vanaf 8 uur de dag van ingebruikname tot 24 uur op de laatste dag van de overeengekomen gebruiksperiode. De sleutels worden afgehaald en teruggebracht, zoals afgesproken met de zaalverantwoordelijke Daniël Meys (0478/26 19 16).                
 
2. De lokalen kunnen pas in gebruik genomen worden voor zover de overeengekomen prijs volledig is betaald inclusief een waarborg van 375 euro en de gebruiker het huishoudelijk reglement volledig aanvaard heeft.

3. Beschadiging van lokalen, verdwenen of gebroken materialen worden aangerekend en verrekend via de gestorte waarborg. Terugstorting van de waarborg mits eventuele inhoudingen zal gebeuren binnen de 2 weken. Het is verboden spijkers, duimspijkers, haken, schroeven, nietjes of wat ook aan te brengen aan de muren, wanden, deuren, vensters. Een paneel om meldingen en versieringen aan te brengen is ter beschikking in de zaal.

4. Enkel de lokalen waarvoor met de zaalverantwoordelijke een afspraak of overeenkomst is gemaakt mogen in gebruik genomen worden. Indien blijkt dat lokalen toch in gebruik zijn genomen buiten de gemaakte afspraken of overeenkomst zal de vergoeding voor de extra gebruikte lokalen verrekend worden via de terug te storten waarborg.

5. Het is verboden bijkomende kooktoestellen te plaatsen en te gebruiken, dit om de veiligheid van het gebouw en de aanwezigen te waarborgen. Het meubilair moet ter plaatse blijven en mag niet vervangen worden.

6. Bij gebruik van een geluidsinstallatie is het maximum vermogen vastgesteld op 15 AMP. De gebruikers zijn verantwoordelijk voor het naleven van het politiereglement inzake lawaai en geluidshinder (K.B. van 24.02.1977).

7. Abnormaal verbruik en/of verspilling van water, elektriciteit, verwarming, kunnen aanleiding geven tot het betalen van een supplement. Er zal een supplement van 45 euro gevraagd worden bij aansluiting van extra gebruikstoestellen buiten de zaal zoals een koelinstallatie, frietkraam, hamburgerkraam of luchtkasteel.

8. Vergeet niet de verluchting, koelkast, koelkamer, verlichting uit te schakelen bij het weggaan. (zie bijzondere richtlijnen mbt het gebruik van de accommodaties)

9. De lokalen mogen niet gebruikt worden voor bals, T.D’s en fuiven.  Indien men een BBQ wenst te organiseren dan mag dat geenszins in de zalen of keuken. Outdoor mag maar dan moet men zich schikken naar de gemeentelijke reglementering op BBQ in openbare gebouwen en dient men uitdrukkelijk de toestemming aan te vragen aan de gemeente. Zonder deze toestemming wordt elke BBQ geweigerd.

10. Respecteer de lokalen, inboedel en apparaten als goede huisvader. De ingang van het gebouw en de gangen dienen vrijgehouden te worden omwille van de veiligheid. Kinderen mogen er niet spelen. De gangen functioneren als doorgang en dienen dus niet voor het stapelen van goederen, apparaten en materialen.

11. Netheid, orde en hygiëne: omwille van het algemene aspect van het gebouw mogen geen handdoeken te drogen gehangen worden noch aan de vensters, verwarming, stoelen of tafels. Alle afval, ook lege flessen en dozen, moeten bij het verlaten van de lokalen verwijderd en meegenomen worden. Alle materialen uit de keuken (borden, kopjes, glazen, bestek, potten, …) moeten na gebruik op hun voorziene plek teruggeplaatst worden, en dit volgens de hoeveelheden die zijn aangegeven op alle schappen, rekken en laden.

12. De keukenverantwoordelijke zal de keukenvloer kuisen en  alle toestellen en ter beschikking gestelde materialen terug netjes achterlaten (zie ook art. 14).

13. Het in bruikleen gegeven materiaal is geïnventariseerd bij ingebruikname. (Zie inventarislijst en tariefprijs ter plaatse). De ontbrekende stukken zullen aan kostprijs in mindering gebracht worden van de terug te storten waarborg.

14. Op het EINDE van uw verblijf worden de zalen en inboedel uiteraard netjes achtergelaten. Het opkuisen van de vloer als ook het normale poetswerk van de zalen is in de huurprijs inbegrepen.De keuken moet aan het einde van de gebruiksperiode steeds volledig opgeruimd en gekuist achtergelaten worden zoniet zal de kost voor het opruimen en het kuisen van de keuken ook verrekend worden via de waarborg. Abnormale toestanden inzake de reinheid van de gebruikte lokalen vastgesteld na uw vertrek zullen aanleiding geven tot een bijkomende kost verrekend via de waarborg.

15. Alle afval moet terug meegenomen worden en mag zeker niet achtergelaten worden in of rond de Moriaan.

16. Let er steeds op dat de ingangsdeuren alsook alle ramen bij het verlaten van de zaal gesloten worden en alle lichten gedoofd zijn. Geef inbrekers en dieven geen kans !!!

17. Het dagelijks bestuur zal soeverein beslissen over al datgene dat in bovengenoemde niet is voorzien.
 
Terug naar de inhoud